Electric Pruning Shear  

LLV-001 (18 V /24 V)

 

LLV-002 (36 V)